Handlingsplan

Vårres Regionalt Brukerstyrt Senter Midt-Norge
For perioden 2014 - 2016.

Hovedmål

Vårres regionalt brukerstyrt senter er et kompetansesenter for innsamling og formidling av brukererfaringer fra barn, unge og voksne med ulike psykiske lidelser og tilstander samt deres pårørende.Målgruppen er brukere og pårørende med spesiell fokus på barn, ungdom og deres pårørende.

Vårres Regionalt Brukerstyrt Senter Midt-Norge skal:

 • Være et knutepunkt mellom fagmiljø og brukere/pårørende
 • Formidle og gyldiggjøre erfaringskunnskap
 • Være en arena for erfaringsutveksling
 • Gi tilgang til informasjon om rettigheter, muligheter og støtteordninger
 • Være en aktør i opplærings- og informasjonstiltak overfor det offentlige hjelpeapparat
  Dette skal gjøres gjennom:
  • Informasjons og opplæringstiltak
  • Treffsteder
  • Aktiviteter

Tilbudet skal omfatte:

 • Mestringskurs som for eksempel ”Å leve et friskere liv”.
 • Samarbeid om dagskurs for pårørende til barn/ungdom med mulighet for å ta med pedagogisk personale i tilknytning til barn/ungdom.
 • Oppfølgings- kurs /grupper.
 • Samarbeid om dagskurs for nydiagnostiserte voksne.
 • Kurs for voksne med egne diagnoser
 • Kurs for pårørende til voksne med diagnoser

Tilbudet kan også omfatte:

 • Deltagelse ved kurs/seminarer arrangert av medlemsorganisasjonene eller hjelpeapparatet, samt i utvalg og lignende som arbeider innenfor helsefeltet.

Herunder:

 • Nettverkskonferanser.
 • Konferanser arrangert av medlemsorganisasjonene.
 • Prosjektgrupper i forb. med offentlig arbeid.
 • Offentlige arbeidsutvalg og lignende.
 • Diskusjonsfora, paneldebatter og lignende

Etablere selvhjelpsgrupper.

 • Ivaretagelse av igangsetterne og informasjon rundt selvhjelpsarbeidet.

Tilbudet skal omfatte:

 • Selvhjelpsgrupper – mestringskurs alle bruker- / pårørende grupper.

Likemannsarbeid - brukermedvirkning         

Tilbudet skal omfatte:

 • Ivaretakelse av likemenn i organisasjonene gjennom kurs, samlinger og samtaler
 • Brukermedvirkning – brukerbank
 • Opplæring – oppdatering av likemenn.
 • Kurs i helsepedagogikk for brukere / pårørende
 • Organisasjonskurs
 • Oppfølging av brukerrepresentanter

Sikring av økonomi – rammebetingelser.

 • Sikre forankring i hjelpeapparatet.

Gjennom:

 • Aktiv deltagelse i nettverksoppbygging rundt Autisme/ADHD/Tourette/Narkolepsi.
 • Etablere kontakt med Helse-Midt Norge på administrativt nivå.
 • Deltakelse i planarbeide innenfor psykisk helse på kommunalt og regionalt nivå.

Sikre videre midler fra Shdir.

Gjennom:

 • Søknad til direktoratet innen tidsfrister.
 • Rapportering av aktivitet.
 • Regnskapsrapporter.

Sikre annen finansiering

Gjennom:

 • Kursarrangement for fagpersoner
 • Prosjektsøknader Extra stiftelsen
 • Prosjektsøknader Shdir
 • Kommunale midler
 • Fond og stiftelser
 • Helse Midt-Norge